Algemene Voorwaarden

Bij AnnexCinema is een ‘avondje film’ een ‘avondje uitgaan’. We vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt en geniet van een goede sfeer. Om die reden hanteren we de volgende punten:

1. Toegang alleen met geldig toegangsbewijs
2. Zaal- en stoelinformatie op uw kaartje is bepalend voor uw zitplaats
3. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op 
4. Laat uw legitimatiebewijs zien wanneer daar om gevraagd wordt 
5. Het meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan 
6. Hinderlijk gedrag of agressie wordt niet geaccepteerd 
7. Mobiele telefoons moeten uitstaan 
8. Wij accepteren geen ongewenste intimiteiten, discriminatie of racisme 
9. De kijkwijzer is leidend 
10. Bezit en gebruik van drugs of wapens is strikt verboden 
11. Opname apparatuur is niet toegestaan 
12. Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar 
13. Per persoon mag er max. 1 alcoholische consumptie mee de zaal in
14. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimte

Wij wensen u een prettige voorstelling!

NB: een uitgebreide versie van de Bezoekersvoorwaarden vindt u hieronder.

 

1. Bezoekersvoorwaarden AnnexCinema

AnnexCinema in Woerden is een moderne bioscoop met 4 zalen en 438 stoelen. Vanaf april 2010 verzorgt AnnexCinema filmvoorstellingen voor Woerden en wijde omgeving. Wij willen een bioscoop zijn die naast een goede filmvoorstelling ook een prettige sfeer neerzet en kwaliteit uitstraalt. Dat doen we op veel manieren, o.a. door luxe stoelen, gratis parkeergelegenheid en gastvrij personeel. AnnexCinema wil van een 'avondje film' een 'avondje uit' maken en zal daarom alles doen wat mogelijk is om het bezoek aan onze bioscoop naar wens te laten verlopen en de veiligheid van de bezoeker optimaal te waarborgen. Daarom zijn de volgende voorwaarden van toepassing op de bezoeker van onze bioscoop.

 1.1. Algemeen:

Tijdens het bezoek aan AnnexCinema moet de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de algemene regels van fatsoen gedragen. De bezoeker is in dit verband verplicht de door de medewerkers van AnnexCinema gegeven aanwijzingen en instructies meteen en precies op te volgen. Wanneer naar het oordeel van de bedrijfsleiding het gedrag van de bezoeker op welke manier dan ook in strijd is met de aangegeven normen en de bezoeker aanwijzingen of instructies negeert, dan kan de bezoeker de verdere toegang tot de bioscoop worden ontzegd dan wel door de politie worden verwijderd, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

1.2. Fatsoens- en gedragsregels:

Bij AnnexCinema gelden in het bijzonder de volgende fatsoens- en gedragsregels: 
a. De bezoeker die dronken of aangeschoten is, dan wel storend gedrag vertoont, zal de toegang tot de bioscoop worden ontzegd. 
b. Tijdens de voorstelling wordt de bezoeker vriendelijk verzocht andere bezoekers niet te hinderen door luidruchtig of anderszins ongepast gedrag. De bedrijfsleiding van AnnexCinema is bevoegd de bezoeker, die zich aan dergelijk gedrag schuldig maakt, tijdens de voorstelling uit de bioscoopzaal te verwijderen. 
c. Bij het betreden van de bioscoopzaal is de bezoeker verplicht kennis te nemen van diverse nooduitgangen. In geval van evacuatie wordt de bezoeker verzocht de aanwijzingen en instructies van de medewerkers van AnnexCinema stipt en direct op te volgen. 
d. Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus twee maanden ontzegging van de toegang. Hiervan wordt melding gemaakt bij de politie. 
f. Roken is bij AnnexCinema alleen toegestaan in de speciaal daarvoor gereserveerde ruimte.
e. Als u in de bioscoop een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dient u dat bij de bedrijfsleiding af te geven. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.

 

2. Niet toegestaan / verboden

2.1. Het is de bezoeker verboden om:

a. Eigen etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in de bioscoop mee te brengen. 
b. Voeten op de leuning van de stoelen te zetten. 
c. Een mobiele telefoon in de bioscoopzaal aan te hebben en/of te gebruiken. 
d. Opnameapparatuur voor beeld en/of geluid mee te nemen in de bioscoop en te gebruiken. Wanneer geconstateerd wordt dat opnameapparatuur gebruikt is in de bioscoop, heeft AnnexCinema het recht om de beeld/geluidsdrager en eventueel ook de apparatuur zelf in beslag te nemen. 
e. Eigendommen van AnnexCinema mee naar buiten te nemen. Dat geldt ook voor statiegeldflessen. Wie beschadiging veroorzaakt, draait op voor reparatie of vernieuwing. 
f. U schuldig te maken aan ongewenste intimiteiten, racisme of discriminatie. 
g. Bedreigingen, mishandelingen en andere vormen van agressie 
h. In de bioscoop goederen, van welke aard dan ook, te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen.

 

3. Toegang

3.1. Toegangsbewijs

a. Zonder een geldig toegangsbewijs is het de bezoeker niet toegestaan een voorstelling in de bioscoop c.q. in een zaal bij te wonen. 
b. De bezoeker die via de website een kaartje heeft gereserveerd dient 30 minuten voor aanvang van de voorstelling zijn toegangsbewijs af te halen. Wanneer dat niet gebeurt, heeft AnnexCinema het recht om, zonder vergoeding of schadeloosstelling, het kaartje door te verkopen aan een andere bezoeker. 
c. De bezoeker wordt geacht vóór aanvang van de hoofdfilm in de zaal te zijn. Na aanvang van de hoofdfilm kan verdere toegang geweigerd worden. Kaarten voor een film worden nog verkocht tot het moment dat de hoofdfilm begint. 
d. De kassa sluit 15 minuten nadat de laatste voorstelling is begonnen. 
e. De bezoeker die beschikt over een toegangsbewijs of kaart die recht geeft op korting of een speciale aanbieding (bijvoorbeeld CJP-kaart, 65-plussers of AnnexBiosBon) is verplicht dit vóór aankoop van een toegangsbewijs bij de kassamedewerker te melden. 
f. Het toegangsbewijs dient te worden getoond bij binnenkomst van de bioscoop, in de foyer en/of wanneer een medewerker van de bioscoop daarom vraagt.
g. Eenmaal gekochte kaarten, zowel aan de kassa als via iDEAL, kunnen niet worden omgeruild of geretourneerd.
h. De aangewezen rij- en stoelnummers op het toegangsbewijs zijn bindend. AnnexCinema kan besluiten een voorstelling in een andere zaal te vertonen. Hierbij bestaat de kans dat de rij- en stoelnummers gewijzigd worden.

3.2. Kijkwijzer en leeftijdsgrens

a. Bij sommige speelfilms geldt een leeftijdsgrens. Medewerkers van AnnexCinema hebben het recht de bezoeker hierop te wijzen. 
b. Op de website en in de weekoverzichten van AnnexCinema staan bij iedere film 'Kijkwijzer-pictogrammen' vermeld. Deze informeren de bezoeker over een eventuele leeftijdsgrens en de pictogrammen geven de reden van het leeftijdsadvies aan. 
c. Bij films met een leeftijdsgrens van 16 jaar of ouder hanteert AnnexCinema de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

 

4. Veiligheid

In bijzondere gevallen, waarbij de algemene veiligheid dat in alle redelijkheid vereist, kan een medewerker van AnnexCinema inzage verlangen in (hand)bagage van de bezoeker. Wanneer de bezoeker weigert mee te werken dan kan de bedrijfsleiding de bezoeker de (verdere) toegang ontzeggen zonder dat de bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

 

5. Aansprakelijkheid

Het verblijf van de bezoeker in de bioscoop is voor zijn/haar eigen rekening en risico. AnnexCinema is nimmer aansprakelijk voor de door de bezoeker geleden schade wegens verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.

 

6. Andere voorwaarden

Als de bezoeker een van de huis-en gedragsregels overtreedt, mag de bezoeker door de bedrijfsleiding meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten melden wij te allen tijde bij de politie. Tevens kan dit een toegangsontzegging voor een bepaalde periode tot gevolg hebben.

Bezig met laden